Sabtu, 28 April 2012

DUPAK GURU

                                                                                                           LAMPIRAN. 1 : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN        
                                                                                                           DAN  KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
                                                                                                                                                  NOMOR : 0433/P/1993
                                                                                                                                                  NOMOR : 25 TAHUN 1993
                                                                                                                                                  TANGGAL : 24 DESEMBER 1993

DAFTAR USUL KENAIKAN PENETAPAN  ANGKA KREDIT JABATAN GURU
MASA PENILAIAN TGL. 01 APRIL  2010 s/d  30 JULI  2012

KETERANGAN PERORANGAN
1
NAMA
M. YUNUS. S.Pd.I
2
NIP/NOMOR SERI KARPEG
197109041998111001 / J.140258
3
TEMPAT,TANGGAL LAHIR
GURUN MUDO,  04 SEPTEMBER 1971
4
JENIS KELAMIN
LAKI - LAKI
5
PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA
D.II/A.II
6
PANGKAT/GO. RUANG/TMT
Penata Muda TK.I/ III/b            01 APRIL 2010
7
JABATAN GURU/TMT
Guru Madya  tk.1                       01 APRIL 2010
8

MASA KERJA GOLONGAN
LAMA
10 Tahun 05 bulan
BARU
13 tahun 01 bulan
9
JENIS GURU
Guru Bidang study 
10
TUGAS
Mengajar di kelas 
11
ALAMAT
SEKOLAH
SD No. 73/VII Gurun Mudo

RUMAH
Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin
UNSUR YANG DI NILAI
UNSUR UTAMA DAN SUB UNSUR
ANGKA KREDIT MENURUT
SEKOLAH PENGUSUL
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

PENDIDIKAN1
Pendidikan  sekolah memperoleh gelar/ijazah Strata Satu (S.1)

60
60
2
Pendidikan dan pelatihan kedinasan serta memperoleh STTPL …….Jam

-
-

Jumlah  80%  dari PAK lama
167,926


167,926
II

PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN1
Melaksanakan penyusunan program pengajaran atau praktik selama 5 smt

9,035
9,035
2
Melaksanakan penyajian program pengajaran atau praktik selama 5 semester

13,520
13,520
3
Melaksanakan  evaluasi belajar atau  praktik selama 5 semester

4,517
4,517
4
Melaksanakan  analisis hasil evaluasi belajar atau praktik selama  5 semester.

2,990
2,990
5
Melaksanakan  dalam menyusunan dan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan selama 5 semester

2,990
2,990
6
Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama 5 semester

2,470
2,470

7


Melaksanakan tugas sebagai kepala sekoalh selama 5 semester


10,00010,000

JUMLAH UNSUR UTAMA

167,926

105,522
273,448

JUMLAH  20% dari PAK  lama
3,750


3,750
III

PENUNJANG PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN1

2
3

4


5

6
Anggota tetap PGRI selama 2 Tahun

Mengikuti Seminar dan sebagai anggota 3  Kali
Sebagai Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL )
PEMILUKADA Sebayak 2 kali

Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa
( BPD ) Desa Gurun Mudo

Pengurus / Anggota KKG selama 2 tahun

Sebagai Guru Piket selama 2 tahun1

3
0,30


0,50

1

1

1

3
0,30


0,50

1

1
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
3,750

6,800
10,550JUMLAH UNSUR UTAMA
DAN UNSUR PENUNJANG
171,676
112,322
283,998
BAHAN BAHAN YANG DINILAI : DUPAK, DP3, Surat pernyataan, dll terlampir dalam berkas berikut.
Angka kredit perolehan                                                                         = 112,322
Angka impasing                                                                                       = 171,676
Jumlah  angka kredit perolehan dan angka kredit  impasing        = 283,998
Jumlah angka kredit yang harus di penuhi                                        = 200,000
Sisa  angka kredit                                                                                    = 83,998
Yang bersangkutan dapat diusulkan ke  III/c  01 OKTOBER  2012

                             Mengetahui :                                                                                                Seko besar, 12 MEI  2012
                             Pengawas TK/SD                                                                                           KEPALA  SEKOLAH                          A.SYARGAWI .B.S.Pd                                                                                             M. YUNUS, S.Pd.I
                               NIP. 195301181970041001                                                                                     NIP: 197109041998111001


PENDAPAT TIM PENILAI :…………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                   …………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                  ..…………………tanggal…………………………
                                                                                                                                Ketua Tim Penilai …………………………….
                                                                                                                                                …………………………………………………………

                                                                                                                                                _______________________________                                                                                                                                                            NIP.                                                                                                                                       
   
 PERSETUJUAN : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                …………………….TANGGAL……………………..
                                                                                                                                                …………………………………………………………..
                                                                                               

                                                                                                                                                _______________________________
                                                                                                                                                NIP.